Tuesday, November 14, 2017

บจก. ซายน์ ซัพพลายเออร์ ร่วมงาน Companed 2017 ประเทศเยอรมัน

บจก. ซายน์ ซัพพลายเออร์ ร่วมงาน Companed 2017 ประเทศเยอรมัน

ประเทศไทย ดินแดนแห่งงานฝีมือ เมื่อประกอบกับเทคโนโลยีและความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิต จึงได้ผลิตภัณฑ์สวยงาม คู่ควรกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และนั่นคือปรัชญาในการทำงาของ บจก. ซายน์ ซัพพลายเออร์ ผู้นำในการผลิตป้ายสำหรับเครื่องจักร งานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า น้ำ และระบบควบคุมป้องกันต่างๆ


 

เมื่อมีโอกาส เราจะนำสินค้าไปจัดแสดงที่ต่างประเทศอยู่เสมอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และหาวิธีในการช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติ ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 นี้ เราเดินทางไปยังเมือง Dusseldolf ประเทศเยอรมัน เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ป้ายต่างๆ ในงาน Compamed 2017


สำหรับการเดินทางครั้งนี้ เราได้รับการสนับสนุนจาก BOI และสมาคม Thai Subcontractor ต้องขอขอบคุณทั้งสององค์กรไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ