Sunday, January 14, 2018

ซายน์ซัพพลายเออร์บริจาคป้ายให้โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทตามรอยพระราชดำริ


นอกจากมีเป้าหมายในการสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าในการผลิตป้ายสำหรับเครื่องจักร และงานก่อสร้างต่างๆ ให้ถูกต้อง เรียบร้อย สวยงาม คงทนแล้ว บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ยังมีแนวคิดในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเมื่อสามารถทำได้ตามกำลังที่มี และเมื่อเร็วๆ นี้บริษัทฯ ได้บริจาคป้ายจราจรแบบป้ายเตือนเขตโรงเรียน (ให้ขับช้าๆ) พร้อมเสา ให้กับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทตามรอยพระราชดำริ โดยกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วที่โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ รู้สึกยินดีที่กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยตามความตั้งใจ และขอให้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่อๆ ไป

กลุ่มเยาวชนฯ ติดตั้งป้าย เป็นที่เรียบร้อย
 
หนังสือขอบคุณ บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด

บริษัท ซายน์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ขอส่งความยินดีให้กับผู้มีอุปการะคุณที่ทำให้เรามีกำลังรับใช้ทั้งลูกค้าและสังคมต่อไปค่ะ